Yasin Öztekin Galatasaray'dan Ayrılacak Mı?

Galatasaray'dan 1 mil­yon eu­ro yıl­lık üc­ret alan Ya­sin, bu ra­kam­da iyi­leş­tir­me ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. Olum­suz ce­vap alan oyuncu ay­rıl­ma ka­ra­rı al­dı.

Yasin Öztekin Galatasaray'dan Ayrılacak Mı?

Ga­la­ta­sa­ra­y'­da ge­çen se­zon ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la her­ke­sin tak­di­ri­ni ka­za­nan Ya­sin Öz­te­kin, yönetimden 1 milyon euroluk yıl­lık üc­re­tin­de iyi­leş­tir­me is­te­di­ğin­de bu­lun­muş­tu. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ida­re­ci­ler, bu is­te­ğe bir tür­lü kar­şı­lık ver­me­miş­ti. Öz­te­kin'in, bu ne­den­le dev­re ara­sın­da ta­kım­dan ay­rıl­ma ka­ra­rı al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

TRANSFER RAFA KALKMIŞTI

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Se­zon ba­şın­da Ame­ri­ka'nın Kan­sas City ta­kı­mı ba­şa­rı­lı oyun­cu­yu kad­ro­su­na da­hil et­mek is­te­miş­ti. Yö­ne­ti­m 7 mil­yon eu­ro bon­ser­vis be­de­li is­teyince bu transfer rafa kalkmıştı. Yasin'in takımdan ayrılma kararını öğrenen Kansas yetkililerin yeniden girişimlere başlayacağı öğrenildi.

ÇİNLİLER YAKIN TAKİPTE

Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde oy­na­nan As­ta­na ma­çın­da ba­şa­rı­lı oyun­cu­yu Are­na'da Çin 1. Lig ta­kım­la­rın­dan Be­jing En­ter­prı­ses'in ta­kip et­ti­ği or­ta­ya çık­tı. En­ter­prı­ses'in Sırp tek­nik di­rek­tö­rü Alek­san­dar Sta­no­je­vic ma­çı ta­kip et­ti. Ya­sin için gi­ri­şim­le­rin önü­müz­de­ki gün­ler­de baş­la­ya­ca­ğı be­lir­til­di. 

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2015, 13:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER